Туршилт

энэ бол зөвхөн туршилт юм

Steve Jobs илтгэл

Илтгэх ур чадварын РЕТОРИК сургалтын Хичээл 3-н сургалтын материал